Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Przepisy ogólne

1.Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.el-jot.com.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.el-jot.com.pl jest firma EL-JOT Janeczek sp.j. ul. Kordeckiego 33a, 42-200 Częstochowa
3.Propozycja sklepu internetowego www.el-jot.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4.Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto.

§ 2 Zamówienia

1.W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.
2.Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
3.W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i w porozumieniu ze sprzedawcą podejmują decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4.Zamówienia na produkty, które na stronach sklepu opisane są jako produkty „dostępne na zamówienie”, realizowane będą pod warunkiem, że towar dostępny będzie u dostawców sklepu internetowego www.el-jot.com.pl

§ 3 Dane do przelewu - rachunek i numer konta:

Bank Zachodni WBK 39 1500 1399 1213 9006 5030 0000 EL-JOT Janeczek spółka jawna ul. Kordeckiego 33a 42-200 Częstochowa § 4 Realizacja zamówień i dostawy

Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 14 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin).
Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi, objętości, wartości zamówienia i formy płatności.
1.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy . W przypadku dłuższej niedostępności towaru, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą klienta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty.
2.Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą Klienta nowy termin realizacji zamówienia.
3.Formy płatności:

ust. 1 Gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
ust. 2 Przelewem przed dostawą towaru. Przelew należy wysłać na konto:
Bank Zachodni WBK 39 1500 1399 1213 9006 5030 0000 - przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany.
ust. 3 Płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

§ 5 Sposoby dostawy i odbiór towarów

1.Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym el-jot.com.pl realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski. 2.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
* odbiór osobisty z naszej firmy w Częstochowie.
* przesyłka kurierska firmą spedycyjną
3.W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.
4.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 6 Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny. Zgodnie z treścią Ustawy:
Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.
1.Klient odsyła zwracany towar na koszt własny. Koszt przesyłki zwrotnej nie będzie zwrócony.
2.Zwroty należy kierować na adres firmy: EL-JOT Janeczek sp.j. ul. Kordeckiego 33a, 42-200 Częstochowa
§ 7 Reklamacje

1.Reklamacje należy kierować na adres siedziby firmy:
EL-JOT Janeczek sp.j.
ul. Kordeckiego 33a, 42-200 Częstochowa
2.Kwestie związane z reklamacją i gwarancją uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego”.
3.Firma EL-JOT Janeczek sp.j. odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru.
4.Roszczenia klienta, wynikające z niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego tej niezgodności, jednakże nie przed upływem dwóch lat od chwili wydania towaru.
5.Klient ma prawo reklamować zakupiony towar z tytułu niezgodności z umową przed upływem dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności. Towar uważa się za zgodny z umową, „jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju” zaś towar uzgadniany indywidualnie uważany jest za zgodny z umową „jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru”. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. „o szczególnych....” Dz.U z dnia 5 września 2002r.)
6.Do zachowania tego okresu wystarczy pisemne lub telefoniczne powiadomienie pracownika firmy EL-JOT Janeczek sp.j. o stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Klient ma również obowiązek wykazać na czym ta niezgodność polega.
7.Firma EL-JOT Janeczek sp.j. nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o tej niezgodności w chwili zakupu.
8.Firma EL-JOT Janeczek sp.j. rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli w tym czasie klient nie otrzyma odpowiedzi, reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.
9.Jeśli towar jest niezgodny z umową, firma EL-JOT Janeczek sp.j. wymieni go na zgodny z umową, nieodpłatnie naprawi lub wymieni na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku firma EL-JOT Janeczek sp.j. zwróci kupującemu wpłaconą kwotę lub jej część, jeśli klient wyrazi zgodę na obniżenie ceny towaru. Przy określaniu kosztów i czasu naprawy oraz sposobu zaspokojenia roszczenia kupującego firma EL-JOT Janeczek sp.j. uwzględnia rodzaj i stopień niezgodności, wartość towaru, a także niedogodności dla kupującego, wynikające z zaspokojenia roszczenia.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.Dane Klienta podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 „o ochronie danych osobowych” w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Do przetwarzania danych osobowych Klienta stosuje się przepisy w/w Ustawy,.
2.Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie są one niezbędne do zrealizowania zamówienia i nadania przesyłki. Dokonując zakupu Klient wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez sklep zamówienia, czyli dostarczenia Klientowi przesyłki, wystawienia dokumentu płatniczego i dokonania rozliczeń.
3.Zgodnie z art. 18,ust.4, „Ustawy o ochronie danych osobowych”, za dane niezbędne do zrealizowania zamówienia uważane są: imię, nazwisko oraz adres doręczenia przesyłki, telefon kontaktowy i adres mailowy.
4.Zgodnie z art. 22 ust. 1, „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” firma EL-JOT Janeczek sp.j. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli klient nie udostępni danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia – minimum: imienia, nazwiska i adresu wysyłki.
5.Zgodnie z art. 19 Ustawy, dane osobowe Klienta nie są przetwarzane po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust.2, czyli. np. przetwarzanie danych niezbędnych do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.